adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A honlap üzemeltetője (Csata Kosárlabda Kft., továbbiakban: adatkezelő) jelen dokumentumban tájékoztatja az általa üzemeltetett https://www.csatabasketball.hu/ weboldal látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről, valamint a felhasználók adatainak védelmében tett technikai és szervezési intézkedésekről. Az adatkezelő a tájékoztatást az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: General Data Protection Regulation, GDPR), valamint a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20.§-ának (4) bekezdése alapján teszi.

Adatkezelő:

Adatkezelőnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval közreműködésével végrehajthatja.

Az adatkezelő adatai a honlap esetében a következők:

Cégnév: Csata Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1148 Budapest, Vezér utca 141. 1. emelet 8.

Adószám: 26290036-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-322315

Képviseli: Reiner Dóra

Adatfeldolgozók:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

Az adatkezelő részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az adatkezelőben szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók:

Cégnév: Right Answer Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1096 Budapest, Haller utca 8-10. 3. lház. 2. em. 46.

Adószám: 27098167-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-349264

Képviseli: Foga András

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelő a holnap működtetésének keretében a következő adatokat kezeli:

 • Cookie-k
 • Fotók, hang- és videófelvételek
 • Játékosok neve
 • Játékosok arcképe
 • Játékosok magassága
 • Játékosok állampolgársága
 • Játékosok kora
 • Stábtagok neve
 • Stábtagok állampolgársága
 • Stábtagok születési dátuma
 • Stábtagok kora
 • Stábtagok arcképe

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a honlap üzemeltetője a honlap látogatói részére biztosítsa a sportszervezet eredményeire, játékosaira és szakmai stábjára vonatkozó adatokat.

Az adatkezelésben érintett személyek köre (érintettek):

Érintettnek minősül bármely természetes személy, aki személyes adatai alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható.

A honlap látogatói és felhasználói közül érintettnek minősül:

 • Honlaplátogató
 • Játékosok
 • Stábtagok

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Infotv. értelmében a felhasználó tudtával és önkéntes, kifejezett hozzájárulásával, a Cookie nyilatkozat elfogadásával történhet. Az adatkezelés jogalapja továbbá a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a honlap látogatói esetében a hozzájárulás visszavonásáig a játékosok és stábtagok esetében közzétételtől számított 3 évig lehetséges.

Az adatkezelés elvei:

A https://www.csatabasketball.hu/ honlap üzemeltetője a rögzített adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel -, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogokkal, valamint az egyéb jogszabályokkal összhangban a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A honlap üzemeltetője kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat kezeli, arra a célra és arra az időtartamra, amely jelen tájékoztatóban szerepel és, amelyre az érintett felhatalmazását adta.

Az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai, szervezési intézkedések:

Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, valamint eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott és hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát. Az adatkezelő ezen intézkedéseket az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja.

Az érintettek jogai:

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg:

1.Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintettek a rájuk vonatkozó adatkezelésekről tájékoztatást kérhetnek:

 • az adatkezelő képviselőjének kilétéről és elérhetőségéről
 • a kezelt adatok köréről – milyen adatokat kezelnek az érintettről
 • az adatkezelések céljáról – milyen célból történik adatkezelés
 • az adatkezelések jogalapjáról – milyen rendelkezés alapján kezelik az adatokat az érintettről
 • az adatok forrásáról – honnan származnak a kezelt adatok
 • az adatkezelés kezdete – mikortól kezelik az adatokat
 • az adatkezelés időtartama – mennyi ideig kerülnek kezelésre az adatok

Az adatkezelő a kérelem benyújtását követően, a benyújtástól számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

2.Hozzáféréshez való jog:

Az érintettek a rájuk vonatkozó adatkezelésekről tájékoztatást kérhetnek:

 • kezelt személyes adatok köréről – milyen személyesadatokat kezelnek az érintettről
 • az adatkezelések céljáról – milyen célból történik adatkezelés
 • az adatkezelések jogalapjáról – milyen rendelkezés alapján kezelik az adatokat az érintettről
 • az adatkezelés időtartama – mikortól és mennyi ideig kerülnek kezelésre az adatok
 • igénybe vesz-e az Adatkezelő adatfeldolgozót – más szervezet részére átadásra kerülnek-e az érintett adatai
 • amennyiben adatfeldolgozó igénybe vételre kerül:
  • adatfeldolgozó neve
  • adatfeldolgozó elérhetősége
  • melyen tevékenységekkel összefüggésben kezeli az adatokat az adatfeldolgozó
 • történt-e adatvédelmi incidens az érintettek adataival – hozzáférhetett-e bárki az érintett adataihoz jogellenesen
 • történt-e adattovábbítás – az érintett adatai továbbításra kerültek-e külső szervezet, harmadik fél részére
 • amennyiben történt adattovábbítás:
  • adattovábbítás jogalapja – mi jogosította fel erre az Adatkezelőt
  • adattovábbítás címzettje – kinek került továbbításra adat

Az adatkezelő a kérelem benyújtását követően, a benyújtástól számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.Adathelyesbítéshez való jog:

Az érintettek számára lehetőség biztosított arra, hogy adatai módosítását kérje, amennyiben az Adatkezelő nem valós adatait kezeli.

4.Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintettek számára biztosított a jog, hogy korlátozzák az adatkezelést, amennyiben vitatják a kezelt személyes adatok pontosságát, a hiányos személyes adatok kiegészítését. A korlátozás csak a helyesbítés idejére vonatkozik.

5.Adattörléshez való jog:

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, a törölni kívánt adatot az Adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti. Az adattörlésre csak azon adatok esetében van lehetőség, amelyek kezelésére nincs jogszabályi előírás. Az Adatkezelő a törvényi előírások által meghatározott időintervallumban köteles az adatokat megőrizni, az adattörlés csak ezen időszak lejárta után lehetséges.

6.Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben:

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a törvényben meghatározott egyéb esetekben

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérés megalapozottságát és döntést hoz. A döntésről az Adatkezelő az érintettet írásban tájékoztatja.

7.Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, géppel olvasható, széles körben használt formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelő részére akadályozás nélkül továbbítsa.

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő adatait más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségek:

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (Fővárosi Törvényszék) fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu)

Budapest, 2020. február